ปิดฉาก บลจ.โซลาริส / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โซลาริส จำกัด รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าอยู่ระหว่างการปิดตัว เนื่องจากมีปัญหาด้านเงินกองทุน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋ว บี/อี

ต้นปี 2560 เกิดวิกฤต ตั๋ว บี/อี โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง ไม่สามารถไถ่ถอนตั๋ว บี/อี ที่ครบกำหนดชำระคืนได้ ส่งผลให้กองทุนรวมที่ลงทุนใน ตั๋ว บี/อี ได้รับผลกระทบ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะ “โซลาริส” ซึ่งตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในตั๋ว บี/อี จำนวนมาก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โซลาริส มี บริษัทหลักทรัพย์ ซิมีโก้ จำกัด ถือหุ้น100% โดยเป็นกองทุนที่ลงทุนในตั๋วบี/อีของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง

ตั๋วบี/อี ที่โซลาริสเข้าไปลงทุน ส่วนใหญ่เป็นตั๋ว บี/อี ที่กองทุนรวมค่ายอื่นไม่สนใจ เพราะกลัวความเสี่ยง

ตั๋วบี/อี ที่กองทุนรวมโซลาริสเข้าไปลงทุนมีทั้ง ตั๋วบี/อี ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC บริษัท โพลารีส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR และแม้แต่บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH

บริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งหนี้หุ้นกู้ หนี้ ตั๋วบี/อี หรือบางบริษัทหมดความสามารถในการชำระหนี้ทุกประเภทไปเลย

ตั๋วบี/อี ที่กองทุนโซลาริสเข้าไปลงทุนไว้ ปัจจุบันยังฟ้องร้องเรียกหนี้คืนกันยุ่งเหยิง ขณะที่บริษัทจดทะเบียนผู้ออก ตั๋วบี/อี บางแห่งตกอยู่ในสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เช่นบริษัท โพลารีส แคปปิตัล บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธฯ

ส่วนบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยีฯ แม้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู แต่มีปัญหาการบริหารงานภายใน ยังไม่สามารถชำระหนี้ หุ้นถูกพักการซื้อขายมากว่า 1 ปี และไม่สามารถส่งงบการเงินได้

มีคำถามว่า ทำไมตั๋ว บี/อี ที่กองทุนโซลาริสเข้าไปลงทุน จึงมักกลายเป็นตั๋ว บี/อี เน่า และผู้จัดการกองทุนได้ตรวจสอบความเสี่ยงจากการลงทุน ตั๋วบี/อี หรือไม่ แต่ไม่เคยมีคำอธิบายจากผู้บริหารกองทุนโซลาริส

การประกาศเตรียมปิดตัวของโซลาริส เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งนี้ ทนพิษบาดแผลจากการลงทุนใน ตั๋วบี/อี เน่าไม่ไหวแล้ว จึงต้องขออำลาจากสังเวียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมค่ายอื่น แม้จะลงทุนใน ตั๋วบี/อี และอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤต ตั๋วบี/อี บ้าง แต่เป็นความเสียหายที่มีขอบเขตจำกัด เป็นความเสียหายที่สามารถบริหารจัดการได้

แต่ “โซลาริส” เจอวิกฤตเข้าเต็ม ๆ เพราะ ตั๋ว บี/อี ส่วนใหญ่ที่ลงทุนไว้ กลายเป็น ตั๋วเน่า และไม่อาจกำหนดช่วงเวลาได้ว่า จะได้รับชำระหนี้คืนเมื่อไหร่

นักลงทุนถือหน่วยลงทุนกองทุนโซลาริสไว้ งานนี้ต้องเจ็บตัวกันถ้วนหน้า

ผู้ถือหุ้น “โซลาริส” ตัดสินใจถูกแล้วที่จะปิดฉากตัวเอง เพราะฐานะบริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งนี้เกินจะฟื้นฟู ภาพลักษณ์ตกต่ำ ความน่าเชื่อหมดเกลี้ยงถือเกินกว่าจะเยียวยา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ถือเป็นนักบริหารเงินมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุน ไม่น่าเชื่อว่า ใน พ.ศ. นี้ จะมีกองทุนรวมล้มได้

ล้มเพราะความผิดพลาดล้มเหลวในการลงทุน หรือ ล้มเพราะเข้าไปเล่นกับ ตั๋วบี/อีเน่า

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์